• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

Muafiyet ve İntibak İşlemleri

Kimler muafiyet talebinde bulunabilir?

Daha önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda öğrenci veya mezun iken Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler muafiyet talebinde bulunabilirler.

 

Ders Muafiyeti için ne yapmam gerekir?

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan alıp başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri için muafiyet istedikleri dersleri belirten "Ders Muafiyet Dilekçesi"  ve ekine daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumu tarafından mühürlü, kaşeli ve ıslak imzalı ya da elektronik imzalı olarak düzenlenmiş, ders içerikleri ve not döküm belgesini de ekleyerek ilgili akademik birimine başvurması gerekmektedir.

 

Ders muafiyeti için başvurunun belli bir süresi var mıdır?

İzmir Bakırçay Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi’ nin 7 inci maddesi gereğince muafiyet başvurusu, öğrencinin daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda başarmış olduğu dersler için her eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren onbeş gün, eğitim-öğretim başladıktan sonra Üniversiteye yeni kayıt yaptıranlar ise kayıt tarihinden itibaren bir hafta içinde yapılabilir. İlgili intibak komisyonu yapılan başvuruları on işgünü içerisinde karara bağlar. Takip eden beş işgünü içerisinde ilgili yönetim kurulu bu kararları müzakere eder ve nihai kararı ilgili birimlere bildirir ve öğrenciye duyurur.

 

Muafiyet talebi karara bağlanıncaya kadar durumum ne olacak?

Muafiyet talebi ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulunduğu ders veya derslere devam etmek zorundadır.

 

Bir dersten muaf olabilme koşulu nedir?

Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen İzmir Bakırçay Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi’nde yer alan koşullara göre ders muafiyeti yapılmaktadır.

 

Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda yapılan muafiyet işleminin geçerliliği var mıdır?

Başka bir yükseköğretim kurumunda yapılan muafiyet işlemi değerlendirmeye alınmaz. Ancak ilgili dersin ilk alındığı yükseköğretim kurumuna ait transkript belgesi ile başvuru yapılması gerekmektedir.

 

Muaf sayılan derslerimin not ortalamasına etkisi olur mu?

Muafiyet tanınan dersler, Ağırlıklı Genel Not Ortalaması hesaplamasına dahil edilir ve not döküm belgesine işlenir. Muaf olunan dersin not çizelgesinde başarılı, geçti veya yeterli olarak belirtildiği durumlarda bu ders için (MU) notu verilir. Dersin notu, ortalamaya dahil edilmez.

 

Muaf olduğum derse daha sonra tekrar kaydolabilir miyim?

Herhangi bir dersten muafiyet talebi kabul edilen öğrenciler, daha sonra bu derse not yükseltmek amacıyla kayıt yaptırabilirler. Bu durumda dersin başarı notu en son alınan nottur.

 

Muafiyetime ve intibak kararına nasıl itirazda bulunabilirim?

Muafiyet veya intibak kararlarına itirazlar, işlemin kesinleşip öğrenciye bildirildiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde ilgili birime yazılı ve gerekçeli olarak yapılır. İlgili yönetim kurulu, itiraz başvurularını görüşerek en geç üç iş günü içerisinde itiraz üzerine verilen kararı ilgili birimlere bildirir ve öğrenciye duyurur.