• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

Dersler ve Sınavlar

Bağıl değerlendirme nedir?

Bağıl değerlendirme sistemi, öğrencinin ara ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı ağırlıklarına göre belirlenen başarı not ortalamasının o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeyine göre belirlenmesidir. Başarı düzeyi, notların istatistiksel dağılımı ve sınıf aritmetik ortalaması göz önünde bulundurularak otomasyon sistemi üzerinden otomatik yapılır. Öğrencilerin ağırlıklarına göre aldıkları ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı notlarından hesaplanan ham başarı notu, o dersi alan grup içinde gösterdikleri performansa göre harf notlarına çevrilmektedir.  Bağıl Değerlendirme bir başarı ölçme sistemi değil, ölçme sonucunda elde edilen notları değerlendirme yöntemidir.

 

Bağıl değerlendirme nasıl uygulanır?

Öğrencinin öğretim elemanlarınca yarıyıl sonu sınavını notlarını girdikten sonra otomasyon tarafından otomatik yapılır. İlgili öğretim elemanının sisteme müdahalesi yoktur. İzmir Bakırçay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi çerçevesinde öğrencilerimizin sınavları sistem tarafından otomatik olarak değerlendirilip ilgili harf notuna dönüştürülür.

 

AKTS nedir?

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System – ECTS), öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına almak için Avrupa Birliği tarafından geliştirilmiş bir akreditasyon sistemidir.

 

Öğrenci iş yükü nasıl belirlenir?

Bir akademik yılın 60 AKTS’ye eşittir. Öğrencinin 25 – 30 saat arası iş yükü 1 AKTS’ye eşit olması esas alınır. Öğrenci iş yükü hesaplanırken ders saatleri yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder.

 

Üniversitemizde derslere devam zorunlu mudur?

Öğrencilerin teorik derslere %70, uygulama derslerine %80’den az olmamak koşulu ile devamları zorunludur.

 

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması nasıl hesaplanır?

Ağırlıklı genel not ortalaması, öğrencinin öğrenime başladığı andan itibaren tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere kayıt yaptırdığı derslerden aldığı en son başarı notlarının katsayılarının, dersin kredisi ile çarpılıp çarpımlarının toplanması ile elde edilen sayının, bu derslerin kredileri toplamlarına bölünmesi ile bulunur.

 

Sınavlar nasıl değerlendirilip başarı notuna dönüştürülüyor?

Ara sınavların ders başarı notuna katkısı %40’tır. Yarıyıl sonu sınavının veya Bütünleme sınavının harf notuna katkısı %60’tır. Bir dersteki başarı durumu başarı notu ile belirlenir. Başarı notu; öğrencinin ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu yahut yılsonu veya bütünleme notunun %60’ının toplamıdır. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavında ham puanı 50’nin altında olan öğrenciler ile başarı notu 40’ın altında olan öğrenciler (FF) ile dersten kalmış olur.

 

Sınav notları ilan edildikten sonra kaç gün içinde sınav notuma itirazda bulunabilirim?

Öğrenci; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı sonucuna sınav sonuçlarının kesinleştiği günden itibaren beş iş günü içerisinde, birim yönetimine yazılı olarak başvurmak suretiyle maddi hata başvurusunda bulunabilir. Bu süreyi geçirenler, itiraz hakkını kaybeder. Maddi hata olduğu tespit edilen sınav sonuçları ilgili bölüm başkanlığının teklifi ve ilgili birim yönetim kurulu kararı ile en geç bir sonraki sınav döneminden 2 iş günü öncesine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

 

Mazeret sınavına girebilmek için ne yapmalıyım?

İzmir Bakırçay Üniversitesi Mazeretlerin Kabulüne ve Mazeret Sınavlarının Yürütülmesine İlişkin Yönerge’ de belirtilen mazeretlerden biri nedeni ile sınava giremeyen öğrenci, mazeret sınavına girmek istediği dersleri belirten ve olayı açıklayan bir dilekçeyi, gerekli ek ve belgeleriyle birlikte, ilgili birime süresi içinde ibraz eder. Mazeret beyanına ilişkin dilekçe ve ekindeki belgelerin, ıslak imzalı ve gerektiğinde mühürlü asıllarının başvuru sırasında ibrazı ve teslimi zorunludur. Aksi takdirde mazeret talebi kabul edilmez. Mazeretin kabul yetkisi, ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitü yönetim kuruluna aittir. Mazereti kabul edilmeyen öğrenci, o dersin sınavlarına girmedi olarak öğrenci bilgi sistemine işlenir ve sınıf ortalaması hesabında sıfır almış gibi değerlendirilir.

 

Mazeret sınavı için alınan raporlar kaç gün içinde verilmelidir?

Mazeret sınavı başvurusu için öğrencilerin mazeretleri ile ilgili belgelerini sınav gününden itibaren 3 iş günü içerisinde dilekçe ile ilgili akademik birime verilmesi gerekmektedir.

 

Hangi sınavlar için nasıl mazeret sınavı açılır?

Sadece ara sınavlar için mazeret sınavı yapılır. Mazeret sınavları akademik takvimde belirtilen tarih aralığında ilgili birimin yönetim kurulunun belirlediği tarih ve saatlerde yapılır.

 

Mazeret sınavı için geçerli mazeretler nelerdir?

Üniversitemiz bünyesindeki akademik birimlerde mazeret sınavlarının uygulanması “Mazeretlerin Kabulüne ve Mazeret Sınavlarının Yürütülmesine İlişkin Yönerge” kapsamında gerçekleştirilmektedir.

 

Üst yarıyıllardan ders alabilir miyim?

Üniversitemiz Senatosunda kabul edilen İzmir Bakırçay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi'nin 17 nci maddesinde belirtilen şartları sağladığınızda üst yarıyıldan ders alabilirsiniz.

 

Ders içeriklerine nasıl ulaşabilirim?

Üniversitemiz web sayfasında “Bilgi Paketi” butonuna tıklayarak bölümünüzün/programınızın ders içeriklerine ulaşabilirsiniz. Onaylı Ders İçerikleri için Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi https://ubys.bakircay.edu.tr/# adresine giriş yapmanız gerekmektedir. Ders içerikleri belge talebinizi kayıtlı olduğunuz akademik birimden yapmanız gerekmektedir.

 

Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına hangi öğrenciler giremez?

Derslerin devam şartını sağlayamayan öğrenciler yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına katılamazlar.

 

Yarıyıl sonu sınavına katılamayan öğrenci bütünleme sınavına katılabilir mi?

Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenci bütünleme sınavına katılabilir. Yarıyıl sonu sınavında başarılı olan öğrenciler ile devamsızlıktan kalan öğrenciler bütünleme sınavına katılamazlar.

 

Sınav sonuçlarından aldığım nota itiraz edebilir miyim?

Öğrenci, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı sonucuna beş iş günü içerisinde, öğrencisi olduğu birim yönetimine yazılı olarak (Maddi Hata İtiraz Başvuru Formu (Öğrenci)) başvurmak suretiyle itiraz edebilir. Bu süreleri geçirenler, itiraz hakkını kaybeder.

 

Bütünleme sınavına girme şartları nelerdir?

Yarıyıl sonu sınavı sonucunda FF, FD, GR, DD ve DC başarı notlarından herhangi birini alan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler ve bu durumdaki öğrencilerin aldıkları en son not geçerlidir.

 

Onur/Yüksek Onur Öğrencisi kimdir?

Üniversitemizde öğrenimleri süresince herhangi bir dönemde disiplin cezası almaması ve önceki dönemlerden başarısız dersi bulunmaması, bulunduğu dönem dâhil tüm dersleri almış ve başarmış olması; bir yarıyıl sonunda o yarıyılın akademik not ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar Onur Öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar Yüksek Onur Öğrencisi kabul edilir. Bu öğrencilere kayıtlı olduğu akademik birim tarafından Onur/Yüksek Onur belgesi verilir.