• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETİ GENEL HÜKÜMLER

·       Vakıf veya yurtdışı üniversitelerinden üniversitemizin birinci öğretim programlarına yatay geçişleri kabul edilen öğrencilerden normal program süresi içerisinde öğrenim görenlerden katkı payı alınmaz. İkinci öğretime yatay geçişleri kabul edilen öğrencilerden öğrenim ücreti alınır. 

·         İsteğe bağlı hazırlık sınıfı okuyan ikinci öğretim öğrencileri kayıtlı olduğu fakültenin katkı payını/öğrenim ücretini öder.

·         İsteğe bağlı hazırlık sınıfı süresi 1 yıldır. Yıl sonunda başarısız olan öğrenciler 1. sınıfa intibak edilerek eğitimlerine devam ederler. İsteyen öğrenciler 2’nci yılda da hazırlık eğitimi alabilir ancak, 2. yıldaki katkı payı ve öğrenim ücretini kendileri karşılar ve bu süre öğrenim sürelerinden düşülür.

·         Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim öğrencileri ile okudukları programın normal öğrenim süreleri içerisinde yer alıp kayıt yenilemesi yaptıracak birinci öğretim öğrencileri katkı payı ödemeyeceklerdir. Ancak; hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki yükseköğretim programlarından normal program süreleri (iki yıllık ön lisans programları için 4 yarıyıl ve dört yıllık lisans programları için 8 yarıyıl) sonunda mezun olamayan birinci öğretim öğrencilerinden de öğrenci katkı payı ücreti alınır.

·         Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak ve halen öğrenimine devam etmekte olan ikinci öğretim öğrencileri program süreleri gözetilmeden öğrenim ücretlerini ödeyeceklerdir.

·         Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı devletçe karşılanır. Birinci ve açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde ikinci programa ait öğrenci katkı payları öğrencilerin kendisi tarafından karşılanır.

·        İkinci öğretimde ilk %10’a giren lisans ve ön lisans öğrencileri, birinci öğretim katkı payı miktarı kadar öğrenim ücreti öderler. (not: normal öğretim süresinde olan birinci öğretim öğrencilerinin katkı payı ödememesi, bu öğrencilerin de ödeme yapmayacağı anlamına gelmemelidir.)       

·         3843 sayılı kanunun 6’ncı maddesine göre, ikinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına geçiş yapan öğrenciler ile merkezi yerleştirme puanı ile ikinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler geçiş yaptıkları programın öğrenci katkı payına ilişkin esaslara tabi olur.  

·        Yükseköğretim kurumlarında cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları ve öğrenim ücretlerinin tespitine dair Bakanlar Kurulu kararının 1’inci maddesinin 9’uncu fıkrası uyarınca dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilerin katkı paylarının devletçe karşılanmasında esas alınacak süreleri kayıt yaptırmadan önceki örenim süreleri düşülerek hesaplanır.

·         Yatay geçiş kapsamında yeni kayıt yaptıran öğrencilerin devletçe karşılanmasında esas alınacak süreleri hesaplanmasında yükseköğretim kurumlarında cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları ve öğrenim ücretlerinin tespitine dair Bakanlar Kurulu kararı uyarınca aynı diploma programına yatay geçiş yapan öğrencilerin önceki dönemleri öğrenim sürelerinden düşülerek hesaplanır. Farklı diploma programlarına geçiş yapan öğrenciler ise intibak yapıldıkları sınıflar dikkate alınarak hesaplanır.

·         Af kapsamından yararlanarak eğitime dönen öğrencilerin daha önce almış oldukları eğitim dönemleri ve ders tekrarları dikkate alınarak katkı payı/öğrenim ücretleri belirlenmektedir.

·       Şehit ve gazi çocuğu olduğunu Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacakları ‘hak sahipliği belgesi’ ile beyan edenler katkı payı / öğrenim ücreti ödemezler. (kayıt döneminde belgelerin aslının getirilmesi gerekir.)

·       Devlet yükseköğretim kurumlarında görevli olup, birinci öğretimde lisansüstü öğrenim gören ve normal öğrenim süresinde mezun olamayan araştırma görevlileri, çalıştıkları kurumlarında alacakları araştırma görevlisi olduklarına dair belgeye istinaden katkı payı ödemezler.

·         Engelli öğrencilerden; engelliler hakkında kanun ve özürlülük ölçütü sınıflandırılması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmelik uyarınca engelli olduğuna dair “sağlık kurulu raporu”  getiren öğrencilere, ödemesi gereken katkı payı/öğrenim ücreti tutarından özürlülük oranı kadar indirim yapılır. (kayıt döneminde sağlık  kurulu raporunun aslının getirilmesi gerekir.) Birinci öğretim olup, “sağlık kurulu raporunu” ibraz eden engelli öğrenciler azami öğretim süresi sonunda da katkı payı ödemezler.

·         Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak ve halen öğrenimine devam etmekte olan yabancı uyruklu öğrenciler üniversite yönetim kurulunun kararlarına ve belirlediği katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye tabidirler.

·         Üniversitemize yeni kayıt hakkı kazanan ve öğrenimine devam etmekte olan Türkiye Cumhuriyeti ve akraba topluluğu öğrencilerinden Türkiye burslusu olarak yükseköğrenim gören öğrenciler katkı payı/öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir. Ancak, bursluluğu kesilen Türkiye burslusu öğrencileri, ilgili eğitim öğretim yılının katkı payını/öğrenim ücretini yabancı uyruklu öğrencilerin ödemiş oldukları miktarda öderler.

·        Çift anadal programında kayıtlı olan öğrencilerden diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda katkı payı/öğrenim ücreti alınmaktadır.

·         Normal program süresi içerisinde veya dışında öğrenimini tamamlamış,  derse bağlı olmadan sadece zorunlu yaz stajı kalmış öğrenciler katkı payı/öğrenim ücreti ödemez. Ancak” meslek eğitimi ile mesleki uygulama” olarak ders gören normal program süresini geçen birinci öğretim öğrencileri ile program süresi gözetilmeden ikinci ve uzaktan öğretim öğrencileri katkı payı/öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.

·         Eğitim alacağı dönemde sadece “tek ders sınavına giren” öğrenciler katkı payı/öğrenim ücreti ödemez.

·         Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler. Özel öğrenci olarak kabul edilenler kayıtlı oldukları ilgili programın katkı payı/öğrenim ücreti esaslarına tabidirler.

·         Kayıt dondurularak geçirilen süre (ilgili dönem/dönemler) eğitim süresinden sayılmamaktadır.

·         KYK öğrenim ve burs kredileri; öğrenci KYK başvurusundan sonra kurumun web sayfasından öğrenim kredisi veya burs ödeme bilgilerini ve durumunu takip etmesi gerekmektedir. Beyanından sonra meydana gelen tüm değişiklikleri (öğretim durumu değişikliği, kayıt dondurma, yatay geçiş vb.) Zamanında KYK genel müdürlüğüne yazılı olarak bildirmesi ve belgelendirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde imzalamış olduğu taahhütname gereği tüm sorumluluk kendisine aittir. yükseköğrenim kredi ve yurtlar kurumu tarafından verilen öğrenim kredisi ve öğrenim bursuna ilişkin bilgilere http://www.kyk.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

·         Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti geri ödenmez.

·         Öğrencilerimiz öğrenci işleri dairesi başkanlığı web sayfasından yapılan duyuruları takip etmesi gerekmektedir.

·         Öğrenim ücreti ve katkı payı ödemelerine ilişkin açıklamalar yukarıda belirtilmiştir. Ancak, bakanlar kurulunca yapılacak değişiklikler öğrencilere yansıtılacaktır.