• +90 232 493 00 00
 • info@bakircay.edu.tr

SIKÇA SORULAN SORULAR

KAYIT YENİLEME İŞLEMİ

 1. Süresi içinde kayıt yenileme işlemi yapılmazsa ne olur?

Öğrenciler, her yarıyıl başında Senato’nun belirleyeceği süreler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremezler ve bu süre öğrenim süresinden sayılır. İkinci öğretim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler ile ikinci üniversite kapsamında öğrenim gören katkı payı yatırması gereken öğrencilerden, söz konusu ücretleri yatırmayanların kaydı yenilenmez. Ayrıca katkı payı/öğrenim ücreti yatırıp ders kaydı yapmayan öğrencilerin kaydı yenilenmiş sayılmaz.

 1. Kayıt yenileme sırasında yanlışlık yapılırsa ne yapılmalıdır?

Kayıt yenileme işlemleri sırasında yapılacak yanlışlıklar üniversitemiz akademik takviminde belirtilen ders ekleme, bırakma ve danışman onayı tarihlerinde danışman öğretim elemanı yardımı ile düzeltilebilir.

 1. Bir yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencinin, izleyen yarıyıl öğrencilik hakkı devam eder mi?

Öğrenciler, her yarıyıl başında ilgili öğretim birimi yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar ve Senato’nun belirleyeceği süreler içinde (birinci sınıf birinci yarıyıla ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler hariç) kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremezler ve bu süre öğrenim süresinden sayılır, öğrencilik statüsü devam eder ancak öğrencilik haklarından yararlanamaz.

 1. Öğrencilerin kayıt yenileme, ara sınav, yarıyıl sonu ve diğer sınav tarihlerini kim belirliyor?

Üniversitemiz Senato’su tarafından belirlenen akademik takvimde kayıt yenileme, ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınav tarihleri belirtilir. Buna bağlı kalınarak derslerin sınav tarihleri ilgili akademik birim yönetimince hazırlanarak öğrencilere duyurulur.

 1. Katkı payı / öğrenim ücretleri nasıl belirleniyor?

Katkı payı / öğrenim ücretleri her yıl Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının görüşü ve Milli Eğitim Bakanlığının önerisi üzerine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenir.

 1. Katkı payı / öğrenim ücretlerinde farklılıklar var mı?

Katkı payı / öğrenim ücretleri öğrenim dallarının nitelikleri ve süreleri göz önünde tutularak fakülte, yüksekokul, enstitü ve bölümler itibarıyla farklı miktarlarda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenir.

 1. Katkı payı / öğrenim ücretleri zamanında ödenmezse ne olur?

Katkı payı / öğrenim ücretinin zamanında ödenmemesi durumunda öğrenci ders kayıtlarını yapamaz ve yatırmadığı dönemin öğrenim hakkını kaybeder. İlgili dönemin öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre öğrenim süresinden sayılır.

 1. Yüzde onluk başarı sıralaması öğrenim ücretlerini etkiler mi?

Hazırlık sınıfı hariç, normal öğrenim süresi içinde bulundukları bölüm/programda her bir yarıyıl alması gereken asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre yarıyıl sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde onluk dilime giren ikinci öğretim öğrencileri bir sonraki yarıyılda normal öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

 1. Kayıt dondurma işlemi nasıl ve ne kadar süre ile yapılabilir?

Mazereti nedeniyle eğitim-öğretime ara vermek zorunda kalan öğrencilerin, mazeretini belgelendirmesi ve ilgili birim yönetim kurulunun kabul etmesi durumunda kaydı dondurulabilir. Kaydı dondurulan öğrenci bu süreler içerisinde katkı payı / öğrenim ücreti ödemez, öğrenime devam edemez, öğrencilik haklarından faydalanamaz ve bu süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.  Kayıt dondurma başvuruları kayıtlı olunan akademik birimlere yapılır.

 1. Bağıl değerlendirme nedir?

Bağıl değerlendirme sistemi, öğrencinin ara ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı ağırlıklarına göre belirlenen başarı not ortalamasının o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeyine göre belirlenmesidir. Başarı düzeyi, notların istatistiksel dağılımı ve sınıf aritmetik ortalaması göz önünde bulundurularak otomasyon sistemi üzerinden otomatik yapılır. Öğrencilerin ağırlıklarına göre aldıkları yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı notlarından hesaplanan ham başarı notu, o dersi alan grup içinde gösterdikleri performansa göre harf notlarına çevrilmektedir.  Bağıl Değerlendirme bir başarı ölçme sistemi değil, ölçme sonucunda elde edilen notları değerlendirme yöntemidir.

 1. Bağıl değerlendirme nasıl uygulanır?

Öğrencinin öğretim elemanlarınca yarıyıl sonu sınavını notlarını girdikten sonra otomasyon tarafından otomatik yapılır. İlgili öğretim elemanının sisteme müdahalesi yoktur. Üniversitemizin Önlisans ve Lisans Ölçme ve Değerlendirme Esasları çerçevesinde öğrencilerimizin sınavları sistem tarafından otomatik olarak değerlendirilip ilgili harf notuna dönüştürülür.

Ham başarı notu 14 ve altında olan öğrencilerin notları bağıl değerlendirme hesabına katılmaz. Bu notlar FF olarak değerlendirilir. Bağıl değerlendirme yapıldıktan sonra ham başarı notu 40’ın altında olanlar ile yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavından 50’nin altında puan alan öğrencilerin notları FF olarak değerlendirilir, ancak bağıl değerlendirmeye dahil edilirler.

Sınava giren öğrenci sayısı 10 ve altında ise veya bağıl değerlendirme hesabı sırasında değerlendirmeye katılacak öğrenci sayısı 10 ve altında ise bağıl değerlendirme uygulanmaz.  Mutlak not dönüşüm tablosuna göre başarı notları verilir.

 1. AKTS nedir?

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System – ECTS), öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına almak için Avrupa Birliği tarafından geliştirilmiş bir akreditasyon sistemidir. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alır. Bir AKTS 25 – 30 saat arası iş yükünü esas alır.

 1. Öğrenci iş yükü nasıl belirlenir ?

Bir akademik yılın 60 AKTS’ye eşit olması şartıyla, 2 yarıyıl uygulayan üniversitemizde her yarıyıl 30 AKTS’ye eşittir. Öğrencinin 25 – 30 saat arası iş yükü 1 AKTS’ye eşit olması esas alınır. Öğrenci iş yükü hesaplanırken ders saatleri yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder. Öğrenci her bir dönem için en az 30 AKTS’lik ders almak zorundadır.

EĞİTİM – ÖĞRETİM DÖNEMİ

 1. Akademik danışman kimdir?

Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ilgili bölüm/program başkanlığının teklifi ile akademik birimlerin yönetim kurullarınca görevlendirilen öğretim elemanıdır.

 1. Kimlik kartı kaybolursa ne yapmak gerekir?

Öğrencilerimize ücretsiz olarak verilen kimlik kartlarının kayıp, çalıntı, kırılma, değişiklik vb. durumlarda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesinden temin edilecek olan  başvuru dilekçelerine istinaden VAKIFBANK, Menemen – İzmir Şubesine TR21 0001 5001 5800 7307 6807 07 İban No’lu İzmir Bakırçay Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına 15.00₺ yatırmaları gerekmektedir.

 1. Öğrencinin kaydı hangi durumlarda silinir?
  a)
  Öğrencinin kayıt sırasında sahte, gerçeğe aykırı ve eksik belge verdiğinin veya yanlış beyanda bulunduğunun anlaşılması halinde,
  b)Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması halinde,
  c)Azami öğrenim sürelerinin tamamlanması halinde,
  d)Öğrencinin kaydını sildirmek için yazılı başvuru yapması halinde kaydı silinir.
 2. Kayıt yaptırıp, kendi isteği ile kayıt sildiren öğrencinin katkı payı/öğrenim ücreti geri ödenir mi?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddesi gereğince kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücretleri geri ödenmez.

 1. Üniversitede dersler ve ders programları nasıl belirleniyor?

Üniversitede dersler, ilgili akademik birimlerin teklifi ve Senato’nun onayıyla belirlenmektedir. Ders programları ilgili bölüm/programın teklifi ve ilgili akademik birimin kararıyla belirlenip öğrencilere ilan edilmektedir.

 1. Ders kaydı nasıl yapılıyor?

Akademik takvimde belirtilen ders kayıt tarihlerinde, her öğrenci kayıtlı olduğu programın derslerini öğrenci bilgi sistemi üzerinden seçmek suretiyle ders kaydını yapıp, danışman öğretim elemanına onaylattırarak ders kaydını tamamlar.

 1. Üniversitemizde derslere devam zorunlu mudur?

Öğrencilerin teorik derslere %70, uygulamalara %80’den az olmamak koşulu ile devamları zorunludur.

 1. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına hangi öğrenciler giremez?

Derslerin devam şartını sağlayamayan öğrenciler yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına katılamazlar.

 1. Yarıyıl sonu sınavına katılamayan öğrenci bütünleme sınavına katılabilir mi?

Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenci bütünleme sınavına katılabilir. Yarıyıl sonu sınavında başarılı olan öğrenciler ile uygulamadan veya devamsızlıktan kalan öğrenciler bütünleme sınavına katılamazlar.

 1. Sınav sonuçlarından aldığım nota itiraz edebilir miyim?

Öğrenci, yarıyıl ve yarıyıl sonu sınav sonucuna beş iş günü içerisinde, öğrencisi olduğu birim yönetimine yazılı olarak başvurmak suretiyle itiraz edebilir. Bu süreleri geçirenler, itiraz hakkını kaybeder.

 1. Genel ağırlıklı not ortalaması nasıl hesaplanır?

Genel ağırlıklı not ortalaması, öğrencinin biriminde öğrenime başladığı andan itibaren tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere kayıt yaptırdığı derslerden aldığı en son başarı notlarının katsayılarının, dersin AKTS’si ile çarpılıp çarpımlarının toplanması ile elde edilen sayının, bu derslerin AKTS toplamlarına bölünmesi ile bulunur.

 1. Notların ilanından sonra kaç gün içinde maddi hata dilekçesi verilebilir?

Sınav sonuçlarının ilan tarihini izleyen beş iş günü içinde yazılı olarak, bölüm sekreterine maddi hata itiraz dilekçesi verilebilir.

 1. Mazeret sınavı için alınan raporlar kaç gün içinde verilmelidir?

Mazeret sınavı başvurusu için öğrencilerin mazeretleri ile ilgili belgelerini sınav gününden itibaren 3 iş günü içerisinde dilekçe ile ilgili akademik birime verilmesi gerekmektedir.

 1. Hangi sınavlar için nasıl mazeret sınavı açılır?

Ara sınavlar için ilgili yönetim kurulunun belirleyeceği tarihlerde mazeret sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı ve açılan mazeret sınavları için yeniden mazeret sınavı yapılmaz.

 1. Hangi mazeretler mazeret sınavı için geçerlidir?

Üniversitemiz bünyesindeki akademik birimlerde mazeret sınavlarının uygulanması ‘Mazeretlerin Kabulüne ve Mazeret Sınavlarının Yürütülmesine İlişkin Yönerge’ kapsamında gerçekleştirilmektedir. Yönergemiz bünyesindeki mazeretlerin yönetim kurullarınca kabul edilmesi halinde mazeret sınavlarına girebilirsiniz.

 1. Mezun olabilme koşulları nelerdir?

Kayıtlı olduğu programın ders müfredatındaki tüm dersleri alan ve başarılı olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır. Öğrencilerin Ön lisans programları için toplam 120 AKTS , dört yıllık lisans programları için toplam 240 AKTS , altı yıllık lisans programları için toplam 360 AKTS’yi  tamamlamak zorundadır.

 1. Lisans programında kayıtlı bir öğrenci hangi durumda önlisans diploması alabilir?

Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan ve Tamamlayamayanların Ön lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddesinde belirtildiği üzere, devletin şahsiyetine karşı işlediği cürümler sebebiyle hüküm giyenler ile disiplin cezası alarak yükseköğretim kurumlarından uzaklaştırılanlar hariç ilgili yönetmelik maddeleri uyarınca bir lisans programının en az ilk dört yarıyılın bütün derslerinden başarılı olanlara kayıtlarının silinmesi koşuluyla ön lisans diploması verilir.

 1. Mezun olan öğrenci diplomasını nasıl teslim alabilir?

Mezun olan öğrenci diplomasını;
a)Şahsen öğrenci işlerine başvurarak,
b)Noter tasdikli vekaletname verdiği bir kişiyi öğrenci işlerine yönlendirerek, teslim alabilir.

 1. Diplomanın kaybedilmesi durumunda neler yapılmalıdır?

Öğrencinin diplomasını kaybettiğini beyan eden bir dilekçe ile öğrenci işlerine başvuruda bulunması gerekmektedir.

 1. Azami öğrenim süresi ne kadardır?

Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

 1. Bir üst sınıftan nasıl ders alabilirim?
  a)
  Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile genel not ortalaması en az 2,50 olan öğrenciler için kredisine bakılmaksızın en fazla bir ders, alabilir
  b) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile genel not ortalaması en az 3,00 olan öğrenciler için kredisine bakılmaksızın en fazla iki ders, alabilirler.
 1. Nasıl yatay geçiş yapabilirim?

Not ortalamasına ve ÖSYM puanına göre olmak üzere iki farklı şekilde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçişle ilgili başvuru şartları ve tarihleri üniversiteler tarafından kendi web sayfalarında ilan edilmektedir.

 1. Yatay geçiş yapan öğrencinin intibakı hangi sınıfa yapılır?

Öğrencinin intibakının yapılacağı sınıf, yatay geçiş yapılan program ile daha önce öğrenim görülen programın derslerinin uyumuna göre intibak komisyonu tarafından belirlenir.

 1. Uzaktan eğitim sistemine nereden ve nasıl giriş yapabilirim?

Üniversitemizde Türk Dili dersi ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersleri Uzaktan Eğitim yoluyla verilecektir. Bu derslerin takibi ue.bakircay.edu.tr adresinden gerçekleştirilecektir. Bu adrese Üniversitemizin ana sayfasından ve tüm akademik birim sayfalarındaki UE sekmesinden ulaşabilir. Giriş esnasında kullanıcı adı kısmına öğrenci numarası (öğrenci numarasının başına ‘B’ eklenmelidir.) , şifre kısmına ise TC Kimlik Numarasının ilk 5 hanesi girilecektir. İsteyen öğrenci şifresini değiştirebilir. Dersin videoları haftalık açılacak olup, zaman kısıtlaması olmadan izlenebilecektir. Derse ait tüm duyurular bu portal üzerinden takip edilecektir. Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Ofisinden yardım talep edebilir veya sistem üzerinden ‘Sorun Bildir’ butonunu kullanabilirsiniz.

 1. Çift anadal ve yandal Programı kapsamında eğitim imkanı var mı?

Çift anadal ve yandal resmi şartları yerine getirildiği takdirde yapılabilecektir.

 1. Yurt olanağı var mıdır?

Üniversite çevresine yakın özel yurt ve evler bulunmaktadır. En yakın devlet yurtları Çiğli’de bulunmaktadır. Devlet yurtlarına da başvurulabilmektedir.

 1. Üniversiteye yakın özel yurt var mıdır?

Üniversitemizin bulunduğu seyrek yerleşkesinde 1 özel kız yurdu ve 1 özel erkek yurdu bulunmaktadır.

 1. KYK yurt başvurusu yapabilir miyim?

KYK yurt başvurusu yapılabilmektedir. Ancak YÖKSİS güncelleme işlemlerinden dolayı KYK yurt başvurusu sisteminde gecikmeler yaşanabilmektedir.

 1. Servis olanakları var mıdır?

Okulumuza bağlı olmayan özel servisler hizmet vermektedir.

 1. Üniversite içerisinde yemekhane var mı?

Üniversite içerisinde öğrenci yemekhanesi ile kafeterya hizmetleri bulunmaktadır.

 1. Üniversite içerisinde kartlı sistem olacak mı?

Üniversite giriş ve çıkışlarda, kütüphane hizmetlerinde, yemekhane vb. kullanımı belirlenen diğer alanlarda kartlı sistem kullanılacaktır. Üniversitemize kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerimize, öğrenci kimlik kartları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından teslim edilecektir.

 1. Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi olacak mı?

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencileri %100 İngilizce eğitim göreceği için yalnızca bu bölüm öğrencileri zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi alacaktır.

 1. E – devletten kayıt oldum teyit ettirebilir miyim?

E-devlet kayıt sistemi ile kayıt yaptırdığınızda kaydın yapıldığına dair bir belge oluşmaktadır. Bu belgeyi aldıktan 12 saat sonra e-devlet üzerinden öğrenci belgenizi alabilirsiniz.

 1. Akademik kadro bilgisine nereden ulaşabilirim?

Akademik kadro bilgisi üniversitenin resmi web sitesinde yayınlanmıştır. Ayrıca üniversitenin resmi sosyal medya hesaplarından da öğretim üyeleri hakkında bilgiler paylaşılmaktadır.

 1. Tercih dönemlerinde rehber öğretim görevlileri var mıdır?

Tercih dönemi sürecinde fakülteler ve bölümler hakkında bilgi veren rehber öğretim elemanları ve görevli personeller bulunmaktadır.

 1. Üniversiteye ulaşımı nasıl sağlanmaktadır?

Ulukent Metro İstasyonu’ndan 750, 757 ve 850 numaralı ESHOT otobüsleri ile üniversiteye ulaşım sağlanmaktadır.